Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Consument, De partij die een aankoop doet via MDT voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden, Deze Algemene Voorwaarden van MDT;

Bestelnummer, Het nummer, gekoppeld aan een bepaalde klant/order, dat op het (gekochte) ticket staat vermeld.

Toegangsprijzen Ticketprijs, zonder extra kosten.

Evenementen Openbare of privé-evenementen - bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een Festival met workshops, voorstellingen en feesten met betrekking tot Latin-dansen en aanverwante dansen.

Locatie, De plaats waar het evenement wordt gehouden.

Organisator, Het feest, toegewijd aan en verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement;

Overeenkomst, De Overeenkomst tussen de Organisator en de Consument betreffende het verlenen van diensten tegen betaling met betrekking tot een Evenement, die tot stand is gekomen door bemiddeling van MDT.

MDT, de ticket website van Stichting Salsa es la Vida is statutair gevestigd te Nijkerk en gevestigd aan Hoefslag 64, 3862KC Nijkerk, KvK 32113836.

Ticket, Het bewijs van toegang tot een evenement, ook Eticket;

Internetsite van MDT, Dit is https://mijndanstickets.nl.


1.2 De rubrieken boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen voor de
interpretatie van deze artikelen en hebben geen verdere betekenis.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die worden verricht of gedaan door MDT, voor elke Ticketbestelling door de Consument via MDT en elke overeenkomst. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gedaan, op voorwaarde dat deze rechtsgeldig zijn ondertekend. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.4 Op de Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator en de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Voorwaarden voor locatiehouders. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en hoger.
genoemde algemene voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden van MDT. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de Organisator en die van de locatiehouders, gelden de Algemene Voorwaarden van MDT.
De voorwaarden van de Organisator prevaleren.Artikel 2 Vaststelling van de overeenkomst

2.1 MDT treedt op als bemiddelaar tussen de Consument en de Organisator, bij het aanbieden en
verkoop van Tickets, in de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Consument en Organisator. MDT maakt uitdrukkelijk geen deel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de Aankoop van een Ticket. De Overeenkomst dient in overeenstemming te zijn met het bepaalde in artikel 2.2 nadat de Consument een bestelling heeft geplaatst voor één of meer tickets via MDT. MDT verstrekt namens de Organisator tickets voor een bepaald evenement. De verzending van Tickets via MDT vindt plaats namens de Organisator.

2.2 De wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

I. Indien en wanneer de Consument en MDT de datum van de bestelling hebben vastgesteld, wordt de rangorde van het Ticket, het aantal Tickets, de prijs van de Tickets en eventuele bijkomende kosten, de reservering wordt in het geautomatiseerde reserveringssysteem van MDT opgenomen als "Voorlopig";

II. De overeenkomst is definitief indien en wanneer MDT de betaling van de consument heeft ontvangen (of machtiging tot betaling);

De overeenkomst wordt per e-mail aan de consument bevestigd;

2.3 Een bestelling is onherroepelijk voor de Consument. Het is niet mogelijk om een ingevulde
Overeenstemming over wijzigingen. Annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk met toestemming van MDT.Artikel 3 Tickets

3.1 De door MDT geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en zullen
door MDT aan de consument worden geleverd onder de voorwaarde dat, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving toestemming van de Organisator en/of MDT is niet toegestaan:

I. Het verkopen van de Tickets aan derden, of het op andere wijze aanbieden van de Tickets in een op commerciële wijze, direct of indirect aan derden;
II. Het aanbieden van de Tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - of het verwijzen naar de Tickets in een andere manier;
III. Indien de situatie zoals beschreven in I. of II zich voordoet kunnen MDT en/of de Organisator de Tickets ongeldig verklaren; houders van een dergelijk Ticket kunnen de toegang tot het evenement worden geweigerd, zonder dat zij recht hebben op compensatie.

3.2 Daarnaast kunnen MDT en/of Organisator ook een 'nader te bepalen' boete opleggen aan de
De consument.

3.3 Alleen de houder van het Ticket, die het Ticket als eerste aan het begin van het evenement presenteert, kan binnenkomen.

3.6 MDT en/of Organisator behouden zich het recht voor om het aantal transacties te beperken voor kaartjes. Transacties die deze limiet overschrijden kunnen worden aangepast/geannuleerd voor het overschot (boven het maximum) gekochte tickets.

3.4 De prijzen voor Tickets kunnen hoger zijn dan de prijs die door MDT op de tickets wordt vermeld, vanwege mogelijke extra kosten voor reservering, betaling en/of levering. De wettelijke belastingtarieven kunnen van toepassing zijn.

3.5 Indien er sprake is van extra kosten worden deze bij de bestelling vermeld. Er zijn geen andere kosten dan de berekende kosten.

3.6 MDT streeft ernaar de Tickets voor aanvang van het evenement naar de Consument te sturen, maar op ten minste binnen 7 dagen na ontvangst van de volledige betaling. Als de tickets niet worden ontvangen door de de consument dient dan binnen 7 dagen schriftelijk contact op te nemen met MDT (per brief of per e-mail) op (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Als deze periode afloopt, gaat MDT ervan uit dat Tickets zijn goed ontvangen door de consument.

3.7 Na ontvangst van de Tickets wordt de Consument geacht de Tickets te controleren. In geval van een ondeugdelijke levering, bijvoorbeeld in het geval van verkeerd geprinte tickets (verkeerde prijs / locatie of evenement) de consument ontvangt een nieuwe levering op zijn eerste schriftelijke verzoek en zonder extra kosten.
kosten, op voorwaarde dat de consument de reeds geleverde tickets terugstuurt naar MDT.
Een dergelijk verzoek dient relevante informatie en relevante redenen te bevatten. Indien de consument niet MDT binnen 7 dagen voor het begin van het evenement schriftelijk op de hoogte stelt, kan MDT besluiten om de Tickets niet om te wisselen.

3.8 MDT behoudt zich altijd het recht voor om bestellingen van consumenten te weigeren.Artikel 4 Betalingswijze

4.1 MDT accepteert verschillende betalingsmethoden. De beschikbaarheid van betaalmethoden voor een Bestelling van een bepaald Evenement kan variëren per evenement.

4.2 De websites en/of het gedeelte van de website dat bestemd is voor de verkoop van Tickets is beveiligd, zodat uw gegevens kunnen niet worden misbruikt.

4.3 MDT heeft aanvullende veiligheidsmaatregelen vastgesteld voor het gebruik van betaalmethoden. Het is daarom mogelijk dat sommige betaalmethoden niet voor iedereen beschikbaar zijn.Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 MDT kan niet worden beschouwd als organisator van het evenement en is dus niet verantwoordelijk voor en geeft geen garanties voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en de procedures in of rond de locatie en op basis daarvan, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op grond hiervan.

5.2
I. Wanneer en indien het evenement door de Organisator of de locatiehouder MDT wordt geannuleerd, zal MDT nooit meer dan de ticketprijs aan de consument vergoeden, als dit aantoonbaar is betaald aan MDT. Indien de transactiekosten in de ticketprijs zijn inbegrepen, kan het zijn dat deze transactiekosten niet altijd in de terugbetaling zijn inbegrepen. Eventuele extra kosten die de consument heeft betaald voor het gebruik van de diensten van MDT worden niet vergoed. MDT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige, rechtstreekse of
indirect gemaakte kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die de consument kan oplopen.
II. Indien de Organisator het Evenement annuleert, kan de Consument de Ticketprijs laten vergoeden, maar alleen als de annulering tot 7 dagen voor de datum van het Evenement wordt aangekondigd / onder de aandacht van MDT is gekomen. Bij annulering binnen 7 dagen voor de datum van het Evenement kan de terugbetaling door MDT niet worden gegarandeerd.
III. De paragrafen I en II van dit artikel zijn enkel van toepassing indien de aankoop van het Ticket gebeurt via de website van MDT. De bepalingen I en II van dit artikel zijn niet van toepassing indien het Ticket is gekocht via de website van de Organisator of een andere verkoper van Tickets, zelfs indien de Organisator of verkoper gebruik maakt van een online betalings- en registratiesysteem van MDT en zelfs indien het Ticket de naam mijndanstickets.nl op het Ticket heeft staan.
5.3 Indien en voor zover MDT het bedrag heeft overgemaakt, betaald door de Consument met betrekking tot de levering van Tickets voor het Evenement, aan de Organisator van het Evenement en deze laatste is niet bereid of in staat zijn om het betreffende bedrag terug te betalen aan MDT in geval van een annulering van het evenement, MDT is niet verplicht het door de consument aan MDT betaalde bedrag terug te betalen.

5.4 MDT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van overlijden, letsel, ongevallen, letsel, verlies, schade of diefstal veroorzaakt door de Consument voor, tijdens of na een bezoek aan het evenement of de locatie.

5.5 Indien en voor zover MDT niet aan (een deel van) haar verplichtingen jegens de Consument kan voldoen als gevolg van dwangarbeid, overmacht kan de Consument in dit geval op geen enkele wijze aanspraak maken op schadevergoeding.

5.6 Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en onrust, belemmerende maatregelen van beide partijen. Binnenlandse en buitenlandse regeringen, de dood van een of meer leden van de koninklijke familie, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en uitrusting van controlesystemen, verstopping/staking van het vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en eventuele onvoorziene omstandigheden in binnen- en buitenland in het algemeen, als gevolg van welke naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van MDT kan worden verwacht.

5.7 MDT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Consument. Vanaf het moment dat het Ticket ter beschikking wordt gesteld aan de klant, is het risico van verlies, diefstal, schade of misbruik van het Ticket is voor de Consument.

5.8 MDT is niet aansprakelijk voor de aankoop en levering van Tickets die niet plaatsvinden op/door MDT.

5.9 MDT is ook niet aansprakelijk voor overeenkomsten die, al dan niet gevraagd door de
Consument, niet volledig worden afgewikkeld door MDT en waarin een derde partij, zoals een contant geld zich bij de Locatie te registreren, direct of indirect betrokken is.

5.10 Voor zover de aansprakelijkheid van MDT is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de personeelsleden, vrijwilligers en/of assistenten van MDT.

5.11 Indien de consument de toegang wordt ontzegd met een bij MDT gekocht Ticket, kan de consument een vergoeding krijgen onder de voorwaarden dat de consument zich uitdrukkelijk heeft ingespannen om de klantenservice van MDT per e-mail te bereiken op het moment van de ontzegging van de toegang.Artikel 6 Privacy

6.1 MDT verwerkt de persoonsgegevens van de consument in overeenstemming met de Nederlandse gegevens beschermingswet.

6.2 De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een automatisch systeem en worden gebruikt ter verduidelijking, de overeenkomst te ontwerpen of te wijzigen voor zover dit door MDT noodzakelijk is. Persoonsgegevens en demografische gegevens van de Consument die in verband met de registratie voor het Evenement worden verstrekt, zullen ook beschikbaar zijn voor de Organisator, aangezien de Organisator partij is bij de Overeenkomst.

6.3 Indien de Consument uitdrukkelijk toestemming geeft, zullen deze gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden met inbegrip van de verwerking voor directe marketingdoeleinden. Deze verwerking wordt ook door derden uitgevoerd. De consument heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden en commerciële doeleinden. Op eerste verzoek van de Consument zal MDT deze wijze van gegevensverwerking onmiddellijk beëindigen.Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst en (reclame)muziek, evenals de zakelijke formule in het algemeen gebruikt door MDT, wordt gehouden door MDT. Het is de consument niet toegestaan om direct of indirect te onthullen en/of te verveelvoudigen of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MDT.

7.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, logo's, enz. zijn eigendom van de Organisator of van de oorspronkelijke wettelijke eigenaars van het Evenement of de Locatie. Het is de Consument niet toegestaan om direct of indirect te onthullen en/of te verveelvoudigen of anders gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken wettelijke eigenaars.Artikel 8 Gedragsregels van Organisatoren en Locaties

8.1 De consument dient zich te allen tijde te houden aan de gedragsregels van de Organisator en Locatiehouder met betrekking tot het Evenement waarvoor MDT de Tickets levert.

8.2 Voorafgaand aan het Evenement zijn de Organisator, Locatiehouder, veiligheidspersoneel en/of de politie gerechtigd zijn de consument te fouilleren naar het bezit van onbevoegde voorwerpen en in beslag te nemen, zodra toestemming is verleend of indien er een verdenking bestaat overeenkomstig artikel 27 van het wetboek van strafvordering.

Indien de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht om deze persoon de toegang tot het Evenement te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement, indien mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij het gaat om wettelijk verboden voorwerpen.

8.3 De Organisator en Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

8.4 De Organisator en Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om video- en/of geluidsopnames van het evenement te maken. De Consument verklaart dat hij/zij op de hoogte is van en akkoord gaat met het bovenstaande en ziet af van het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar portret/gelijkenis in de context van de publicatie of reproductie van deze beelden.Artikel 9 Wijziging Algemene Voorwaarden

MDT behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen zijn onmiddellijk nadat de nieuwe algemene voorwaarden op de MDT website zijn geplaatst.